Pages

Friday, 8 April 2016

maori word

aroha: love
WALT:define kupu o te wiki 

Ka nui taku aroha mōu, e te tau!
love you very much, my darling!


Image result for love heart

No comments:

Post a Comment